Regulamin strefy Podwórko Art i Klubu Muzycznego Ucho

 1.  Zasady ogólne
  Strefa Podwórko Art i Klub Muzyczny Ucho prowadzą działalność otwartą i ogólnodostępną, wejście na teren oraz / lub do klubu może podlegać opłatom w zależności od wydarzenia.Zarówno na strefę oraz do klubu zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.Zakazuje się wnoszenia na strefę i do klubu napojów i jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Bilety i sprzedaż
  Sprzedaż biletów odbywa się bezpośrednio w dniu imprezy „bramce”, w przedsprzedaży w biurze klubu bądź w serwisach internetowych wyszczególnionych przy informacji o konkretnym wydarzeniu.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom z zakupionymi biletami przysługuje zwrot pieniędzy za zakup biletu. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń oprócz ceny zakupionego biletu.Informacje dotyczące imprez na strefie Podwórko Art i w klubie muzycznym Ucho oraz obowiązujące ceny biletów znajdują się na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych.Organizatorzy nie odpowiadają za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 3. Bezpieczeństwo
  Dla bezpieczeństwa naszych gości prowadzimy politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu terenu Podwórka oraz Klubu Muzycznego Ucho przy pomocy kamer przemysłowych oraz ochronie gości przy pomocy pracowników posiadających identyfikatory.Pracownicy mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i wnoszonych na teren projekty Podwórko Art oraz do Ucha przedmiotów, wydawania gościom poleceń dotyczących usprawnienia przepływu ludzi, ewakuacji, etc.W przypadku łamania prawa lub regulaminu, niszczenia mienia, bądź zachowania niezgodnego z normami współżycia społecznego pracownicy są uprawnieni do podjęcia decyzji o opuszczeniu przez gościa naszego terenu, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przekazania podejrzanej osoby do przyjazdu policji.Po wejściu na teren projektu Podwórko Art, goście klubu mają zakaz wychodzenia poza teren z alkoholem.
 4. Warunki końcowe
  Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych.Goście projektu Podwórko Art i Klubu Muzycznego Ucho wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na całym naszym terenie.Osoby dokonujące zakupu biletu w obowiązku zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie się do jego postanowień.Wszelkie informacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania strefy Podwórko Art. oraz Klubu Muzycznego Ucho: biuro@podworko.art.